herb BIP - Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich

www.zspmosty.pl

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

Załącznik nr1 do zarządzenia nr /2013

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach

z dnia 02.09.2013 r.

Regulamin

wynajmu i użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Mostach

§ 1

Wynajem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Mostach obejmuje:

 1. salę gimnastyczną
 2. sale dydaktyczne
 3. stołówkę/świetlicę szkolną
 4. sklepik szkolny
 5. kuchnię
 6. pomieszczenia piwniczne

§ 2

Pomieszczenia wymienione w § 1 mogą być wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym codziennie, w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem szkoły.

§ 3

Odpłatność za wynajem pomieszczeń wymienionych w § 1 ujęta jest w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§ 4

W celu zawarcia umowy najmu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie zawierające:
 2. pełną nazwę, adres i NIP najemcy
 3. dane osoby uprawionej do reprezentowania najemcy
 4. termin i godziny najmu
 5. rodzaj wynajmowanych pomieszczeń
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej
 7. Powyższe dokumenty należy złożyć na co najmniej 7 dni przed podpisaniem umowy.
 8. Umowę podpisuje dyrektor szkoły.

§ 5

Szkoła może użyczyć (nieodpłatnie) lokal na imprezy rekreacyjno-sportowe oraz artystyczne organizowane przez uczniów szkoły, Radę Rodziców, pracowników szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje współpracujące ze szkołą po złożeniu podania do dyrektora.

§ 6

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz artystyczne (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelki uwagi powinny być natychmiast zgłaszane do dyrektora szkoły lub osobie wskazanej przez dyrektora.

§ 7

Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi odpowiedzialność osoba odpowiedzialna za grupę, z którą podpisano umowę najmu lub osoba reprezentująca najemcę. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z umową.

§ 8

Obowiązkiem uczestników zajęć jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

§ 9

Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń nie wymienionych w umowie pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 10

 1. Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy lub porozumienia zobowiązany jest do:
 2. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 3. utrzymywania czystości w obiekcie,
 4. przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i porządkowych,
 5. podporządkowanie się poleceniom pracowników obsługi w zakresie czynności ujętych w umowie najmu.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 7. spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
 8. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 9. wprowadzania zwierząt.

§ 11

Klucze do wynajmowanego pomieszczenia przekazuje dyżurujący pracownik szkoły.

§ 12

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu szkoły.

§ 13

Najemca w okresie obowiązywania umowy ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 14

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany terminów wynajmu, jeżeli będą one kolidowały z dodatkowymi zajęciami szkolnymi.

§ 15

W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszymi zasadami wynajmu, decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mostach

………………………………………………

(dyrektor szkoły)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kacprzak 19-10-2013 16:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kacprzak 19-10-2013 16:51